Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 februari 2018

Eigen bijdrage Huishoudelijke hulp afgeschaft (soc.minima)

Het amendement dat D66,  samen met GL, de PvdA, de SP en CkenG, heeft  ingediend om de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp te schrappen is donderdag 15 februari 2018 aangenomen in de gemeenteraad.

Het college had voorgesteld om de eigen bijdrage van € 4,87 per uur te verlagen naar € 2,18 per uur voor inkomens tot 120% van het sociaal minimum.

Het college stelt o.a. dat door het afschaffen van een eigen bijdrage een toename van het aantal gebruikers voor de hand ligt en dit niet past binnen de beschikbare financiële middelen. Ook wil het college door een eigen bijdrage aan de inwoners duidelijk maken dat zorg geld kost.

Wij vinden dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp een flinke aanslag betekent op het te besteden budget voor onze inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Het is niet wenselijk dat mensen met een dergelijk laag inkomen de hulp mijden vanwege de eigen bijdrage, omdat zij het eigenlijk niet kunnen betalen. Dit kan leiden tot zeer ongewenste situaties en op termijn juist hogere maatschappelijke kosten.

Het handhaven van de eigen bijdrage kan ook betekenen dat bijvoorbeeld de eerste levensbehoeften niet meer kunnen worden aangeschaft, dat men niet meer volwaardig mee kan doen in het sociale leven, of dat men afziet van de vrijwillige ouderbijdrage die door onderwijsinstellingen aan ouders/verzorgers worden gevraagd.

D66 vindt dat inwoners zich wel degelijk bewust zijn van de kosten voor huishoudelijke hulp. D66 vindt dat het aantal aanvragen niet per definitie hoger wordt door het afschaffen van de eigen bijdrage omdat huishoudelijke hulp geïndiceerd is en men geen hulp aanvraagt, uitsluitend omdat het in de nieuwe situatie gratis is! Vaak is er ook nog sprake dat men uit schaamte geen hulp aanvraagt.

D66 is heel blij dat onze inwoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen en op die manier toch de noodzakelijke huishoudelijke hulp kunnen krijgen.

Mariska El Ouni, Fractievoorzitter D66 Castricum

Thema

Zorg en Welzijn

Nu de crisis achter de rug is, ontstaat ruimte voor extra aandacht voor diegenen die daar nog niet de vruchten van plukken. Iedereen moet mee (kunnen) doen in onze samenleving. Voor D66 is daarbij de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen het uitgangspunt. Soms hebben mensen daarbij ondersteuning nodig. Het is dus belangrijk dat geld niet in álles het leidend motief is. De zorg kost veel geld en daar moet effectief mee worden omgegaan. D66 is niet principieel tegen een systeem met eigen bijdragen. Wel moeten die draagbaar zijn en blijven, minimaal voor mensen met een kleine beurs. Stapeling van kosten kan betekenen dat men zorg helemaal gaat mijden, wat ongewenst is en maatschappelijk tot juist hogere kosten kan leiden. Armoede – zeker langdurige – is op vele vlakken slecht voor de betroffenen, niet in het laatst voor de gezondheid. Van een welvarende gemeente als Castricum mag worden verwacht dat deze het door het Rijk overgedragen geld ruimhartig voor dit doel wordt ingezet. Om een Verloren Generatie te voorkomen zal D66 binnen het minimabeleid extra prioriteit geven aan het probleem van kinderarmoede.

Lees meer