Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 mei 2018

Bijdrage D66 bij bespreking Raadsprogramma 2018-2022 en verslag informateur

Voorzitter, voor ons ligt het Raadsprogramma. Bij de totstandkoming zijn alle 10 partijen aan tafel blijven zitten. De sfeer was goed, respectvol en constructief. Wij hopen dat dit een voorbode is voor de komende vier jaar waar o.a. bij debatten, maar zeker ook op de sociale media deze sfeer goed en respectvol moet blijven.

Het nieuwe proces om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen raadsprogramma heeft echter wel de nodige tijd in beslag genomen.

De D66 fractie heeft, net als de andere 9, een aantal speerpunten ingebracht gebaseerd op ons eigen verkiezingsprogramma, overeenkomsten met andere verkiezingsprogramma’s en de maatschappelijke agenda. Aan deze agenda is vorig jaar door velen heel hard gewerkt en zij verdienen het zeker ook dat standpunten uit deze agenda worden meegenomen. Tijdens de beraadslagingen was er natuurlijk sprake van geven en nemen.

Ik noem nu slechts enkele van onze speerpunten.

Op het gebied van Wonen en Ruimtelijke Ordening hebben wij o.a. ingebracht dat:

– Er meer sociale-en midden huurwoningen moeten komen en wat ons betreft wordt er levensloopbestendig gebouwd. Goed voor de diversiteit, de aantrekkingskracht van de gemeente Castricum en behoud van voorzieningen in alle 5 kernen. Het moet voor iedereen toch mogelijk zijn een betaalbare woning te krijgen;

– Wij, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, willen starten met verschillende pilots waarbij stakeholders en inwoners helemaal aan de voorkant aan het werk gaan, zonder dat er al een in beton gegoten concept ligt vanuit het gemeentebestuur. Gemeenteraadsleden moeten wel durven loslaten en accepteren dat het resultaat er soms anders kan uitzien dan zij gehoopt of verwacht hadden.

Op gebied van Duurzaamheid hebben wij o.a. ingebracht:

– een actieve- en innovatieve ontkoppeling van het aardgasnetwerk en de aanleg van een warmtenet;

– Er moeten nog flinke slagen gemaakt worden op het gebied van verbeteren van de infrastructuur voor duurzaam openbaar- en elektrisch vervoer, het verbeteren van bestaande- en nieuwe fietsroutes en het stimuleren van het fietsgebruik.

Op gebied van het Sociaal Domein hebben wij o.a. ingebracht dat:

–  er 1 gezamenlijk plan wordt opgesteld door kinderen, ouders/verzorgers, zorgaanbieders en medewerkers van de Sociale Teams voor kinderen die binnenkort 18 worden. Zo vallen kinderen niet tussen het z.g. wal en schip, de voor hun noodzakelijke zorg kan doorgaan als zij 18 worden en is er een extra kans op een succesvol leven!

– Iedereen, ongeacht zijn/haar inkomen, zorg krijgt wanneer hij/zij dat nodig heeft. Daarom hebben wij gepleit om een aantal Wmo bijdrages af te schaffen of het landelijk abonnement van € 17,50 per maand (dit abonnement is opgenomen in het regeerakkoord) nader te onderzoeken met name ook op de effecten voor onze inwoners tot 120 % van het sociaal minimum. Helaas was er hiervoor onvoldoende draagvlak bij een meerderheid van de andere fracties.

Op gebied van Cultuur hebben wij o.a. ingebracht dat:

– Cultuur vertaald wordt naar andere beleidsvelden zoals bijv. erfgoed/archeologie en eenzaamheid en de bibliotheek als snijpunt voor educatie en informatie.

En uiteraard een gezonde financiële situatie en geen verhoging van lokale lasten.

 

Op twee punten hebben wij een aantekening gemaakt bij dit programma:

– Preventief cameratoezicht: wij denken dat dit toezicht de veiligheid niet extra vergroot, maar wel een inbreuk is op de privacy;

– Afschaffen voorrang statushouders bij toewijzing woningen. Wij vinden dit principieel en moreel zeer verwerpelijk. De statushouders moeten wat ons betreft vanaf dag 1 mee kunnen doen in onze mooie Castricumse samenleving. Het hebben van een woning hoort hierbij en dus absoluut geen extra langdurig verblijf in een AZC en/of hotel. Op grond van landelijke wet- en regelgeving zijn we ook verplicht een aantal statushouders per jaar op te nemen. Komen wij deze verplichting niet of onvoldoende na, dan krijgen wij wel hiervoor een rekening gepresenteerd. Wij vinden dat de afschaffing niet uitvoerbaar is bij ons in Castricum en in relatie tot de regio Alkmaar!

Hoe nu verder voorzitter:

-Zoals ik tijdens de persconferentie op vrijdag 18 mei al zei “papier is echt geduldig”. Het komt nu echt aan op de uitwerking en prioritering van dit programma in de komende 4 jaar. Hierbij hoort zeker een stevige financiële analyse en inzicht hoeveel ambtelijke capaciteit hiervoor nodig is. Daarna moeten er soms lastige keuzes gemaakt worden die worden afgezet tegen al reeds eerder gemaakte keuzes bijv. bij al lopende projecten (met bijbehorende kapitaalslasten), eerdere langlopende participatie trajecten en afgesloten miljoenen overeenkomsten bijv. met ProRail en de z.g. waan van de dag onderwerpen. Geld kun je maar 1 keer uitgeven! Onbehoorlijke bestuur en aanzienlijke schadeclaims als je de overeenkomsten wijzigt of intrekt kan aan de orde zijn. Wat ons betreft gaat het nieuwe college aan de slag met de nadere uitwerking en prioritering, maar beperkt het college zich niet slechts tot de uitvoering van het programma, maar heeft het zeker ook een enige eigen ambitie!

– Een buitenstaander denkt misschien, op grond van dit raadsprogramma, dat wij nu het allemaal de komende 4 jaar met elkaar eens zijn, er geen enkel debat meer is en dat het allemaal hartstikke saai wordt! Wat ons betreft is dat zeker niet het geval, we zijn immers geen eenheidsworst, niets voor niets zijn er 10 partijen met verschillende stijlen, achtergronden en meningen. Wij gaan het (soms stevige) en respectvolle debat aan. Wij zetten de komende vier jaar ons kritische sociale-, duurzame- en culturele gezicht voort. En wij verwachten dat inwoners, ondernemers en organisaties actief meedoen en de media ons kritisch en vaak volgt!

– De D66 fractie let kritisch en constructief op of er daadwerkelijk de komende vier jaar per onderwerp wisselende meerderheden gezocht worden. We gaan het zien en beleven!

Wij zetten ons in ieder geval weer de komende vier jaar voor 100% in!

Mariska El Ouni,
fractievoorzitter,
24 mei 2018