Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juni 2019

D66 Castricum: Algemene Beschouwingen bij kadernota 2020

Voorzitter,

Het raadscollege van Castricum is nu een jaar onderweg. Het college-motto is “meters maken en gezonde financiën”. De financiën mogen dan op orde zijn, wat onze fractie betreft, worden er in de praktijk zeer beperkt meters gemaakt of slechts meters op papier. Dit college blinkt namelijk uit in het instellen van taskforces en werkgroepen, die  volgend jaar aan de slag gaan om met een plan te komen. De indruk ontstaat: ” Gaat u maar rustig slapen, we hebben alles onder controle”.

 

De praktijk is echter anders. Tot op heden zijn er dit jaar op gebied van volkshuisvesting nog geen nieuwe projecten met sociale huurwoningen opgepakt. De voortgang van reeds bestaande projecten verloopt zeer teleurstellend en er is sprake van aanzienlijke vertraging.  Dit terwijl wonen prioriteit 0 is!! De o zo gewenste sociale huurwoningen op Dijk en Duin, waar nota bene eind 2017 het licht voor op groen gezet is, zijn nog in geen velden of wegen te bekennen. Ook bij andere projecten (TNT) zijn kansen gemist om sociale huurwoningen te realiseren. Het college blijft hangen in goede bedoelingen en schiet in de reflex om een en ander  te verwijten aan een te beperkte ambtelijke capaciteit, maar daar hadden we nu juist de BUCH voor … , bovendien laat ‘de markt’ zich niet sturen door de hoeveelheid klaarzittende ambtenaren. Er wordt dus gevraagd om meer creativiteit met betrekking tot plannen en grondposities en betere onderhandelingen met marktpartijen.

 

De voorrang voor vergunninghouders bij het verkrijgen van een sociale huurwoning is recent afgeschaft. Hoewel een en ander reeds was opgenomen als onderdeel van het raadsprogramma, waar D66 om moverende redenen later afscheid van genomen heeft, beschouwt de fractie het toch als een zeer schokkende gebeurtenis dat de meerderheid van de raad daadwerkelijk een verordening heeft vastgesteld die dit faciliteert. Wij denken dat integratie en participatie zeker niet goed tot stand komt bij een separate huisvesting van vergunninghouders in nog te realiseren ‘units’. Wij vinden dit uiterst onwenselijk. Wij zijn ervan overtuigd dat de inwoners die op de Vrije Lijst, het CDA en de VVD hebben gestemd, straks aanzienlijk spijt krijgen wanneer de parkjes met ‘units’ bij hen om de hoek verschijnen. Immers, de gemeente heeft nog steeds een huisvestingsplicht voor deze vergunninghouders. Wij voorzien grote knelpunten en dramatische, langdurige en emotionele RO-procedures om daadwerkelijk de gedroomde ‘unit’-parkjes te realiseren.

 

Op het gebied van het Sociaal Domein staan er veel inhoudelijke- en financiële veranderingen op stapel.  Vorig jaar stelde het college voor om eens te kijken of er flink wat af kon van de reserve Wmo en Jeugdtaken. Dit ondanks dat men ook toen al wist of had moeten weten dat deze veranderingen er aan kwamen. Helaas heeft de meerderheid van de raad besloten dit verzoek in te willigen en daarmee een onverantwoorde “graai” gedaan uit deze reserve, die nu, na ook nog wat onttrekkingen, slechts 1.9 mln. bedraagt.

 

Enkele voorbeelden van veranderingen zijn:  landelijke invoering  reële tarieven voor huishoudelijke hulp, een nieuwe verdeelsleutel voor Veilig Thuis,  in 2021 herijking van beschikbare Rijksmiddelen (betekent meestal  een ordinaire bezuiniging) en mogelijke negatieve  effecten als gevolg van invoering landelijk Wmo-abonnement.  Het college leunt op diverse fronten achterover en vult binnen het Sociaal Domein het ene tekort met een onttrekking uit een ander potje. Dit is een gevaarlijke dekking, zeker als dit een structurele dekking betreft. Het zijn  immers open-einde regelingen. Inhoudelijk moet ook nog veel omgezet worden in concrete plannen. Ook voert het college enkele aangenomen amendementen en moties niet uit, zoals “experimenten buiten de participatiewet” en “onafhankelijke klachtenregistratie”. De komende jaren is inzet op preventie topprioriteit om zo onder andere zware specialistische hulp te voorkomen. De sociale teams spelen hier een cruciale rol in!

 

Op het gebied van duurzaamheid en klimaat wil D66 snel meer vaart. De tijd van achteroverleunen is voorbij. Castricum maakt te weinig voortgang en dat werd onlangs nog eens bevestigd door HVC-directeur Dion van Eersel tijdens zijn laatste bezoek aan Castricum. Hij onderbouwde met klinkende cijfers dat geen enkel Europees land zo ver verwijderd is van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als Nederland. En dat Castricum achter loopt op de rest van Nederland. Het college houdt  vast aan 2022 als termijn om meer duidelijkheid te geven over een eventuele backbone voor een warmtenet in Castricum, zoals dit is opgenomen in het raadsprogramma. Wij zien echter dat het tijdspad voldoende ruimte biedt meer tempo te maken. En waarom zou het raadsprogramma leidend moeten zijn in deze en niet de net aangenomen Klimaatwet?

 

Tot slot, voorzitter, er is heel veel werk aan de winkel voor het raadscollege. Wij verwachten een sterke daadkrachtige bestuurlijke inzet in 2019 en volgende jaren. Ook roepen wij onze collega raadsleden op om samen met ons de regie in handen te nemen en op vele belangrijke dossiers zelf met  voorstellen en bestuursopdrachten te komen en dus niet af te gaan zitten wachten waar het college mee komt. De D66 slogan “vooraan in de bus zitten in plaats van met een pink aan de bagagedrager hangen” geldt nog steeds keihard, wat ons betreft.

 

Dank u voorzitter,

 

De D66 fractie van de gemeente Castricum

Mariska El Ouni, fractievoorzitter

Harold Ebels, raadslid

Ivor Balke, commissielid,

Evert Castelein, commissielid