Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 juni 2019

Castricum maakt te weinig voortgang op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en klimaat

Castricum maakt te weinig voortgang op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en klimaat. Er zijn een aantal eerste stappen gezet, maar daadkracht en overtuiging kunnen beter. Dat is de mening van GroenLinks, PvdA, SP en D66. De partijen pleiten ervoor het raadsprogramma op dit onderdeel aan te scherpen en wil daarover met de rest van de gemeenteraad knopen doorhakken.

“Geen enkel Europees land is zo ver verwijderd van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als Nederland. En Castricum loopt achter op de rest van Nederland.” Dat was de ontnuchterende boodschap van Dion van Eersel, algemeen directeur van HVC, tijdens zijn presentatie over de energietransitie aan de gemeenteraad van Castricum op 16 mei. Landelijk werd in 2017 6,6 procent van de energie duurzaam opgewekt en Castricum zat toen nog maar op 3,9 procent.

Steeds meer particulieren plaatsen zonnepanelen op hun daken. Kennemer Wonen zet volop in op duurzaamheid door huurwoningen te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. Burgers in CALorie en ook de Stichting Aardwarmte Castricum (SAC) timmeren flink aan de weg met vele nog relatief kleine projecten. De meeste inwoners van Castricum zijn inmiddels doordrongen van het belang om maatregelen te nemen op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en klimaat. De gemeente Castricum blijft echter ver achter, en we moeten daarom versnellen.

Eind vorige maand heeft de Eerste Kamer de Klimaatwet aangenomen. Hoofddoel is 95 procent broeikasgasreductie in Nederland in 2050 en de helft daarvan moet in 2030 bereikt zijn. Daarnaast wordt gestreefd naar CO2-neutrale elektriciteitsproductie. Ook de gemeente Castricum moet hieraan bijdragen en daarvoor zijn verregaande maatregelen nodig die het huidige ambitieniveau overstijgen.

In het raadsprogramma van 2018 is duurzaamheid opgenomen als een van de speerpunten. Het Raadsprogramma is duidelijk: “Castricum wil de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen realiseren, waaronder het terugbrengen van CO2 uitstoot”. Met de kennis en inzicht van toen is onder andere opgenomen dat in 2022 de hoofdstructuur (backbone) voor het warmtenet in Castricum bekend is. Maar de wereld staat niet stil en ook het raadsprogramma is niet in beton gegoten. GroenLinks, PvdA, SP en D66 zijn van mening dat dit proces versneld kan en moet worden.

Vanzelfsprekend moeten de maatregelen betaalbaar blijven en niet leiden tot hogere kosten voor de bewoners. Het is belangrijk geen geld te verkwisten op basis van klimaatideologie. Op de Raadsinformatieavond van 13 december stelde Diederik Samsom van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving dat er nog diverse technische en financiële ontwikkelingen nodig zijn om de warmtetransitie van bestaande woningen mogelijk te maken zonder extra kosten voor de bewoners. Maatregelen moeten ook landschappelijk en maatschappelijk inpasbaar zijn. Er zijn genoeg betaalbare maatregelen te bedenken om de doelen voor 2030 en 2050 te halen. Te denken valt aan isoleren, een aardwarmtenet, windturbines en een leningsfonds, waarmee mensen duurzame investeringen doen en dat terugbetalen via de besparing op hun energienota. Ongetwijfeld zitten daar haken en ogen aan, maar Castricum moet vaart maken door de voor- en nadelen en kosten in kaart te brengen, zodat eindelijk maatregelen genomen kunnen worden.

De wethouder en ambtenaren duurzaamheid en klimaat worden overspoeld met informatie door onder andere de Regionale Energie Strategie en de Warmtevisie. Zorgvuldig handelen is belangrijk, maar de gemeente Castricum mag zich niet verliezen in het maken van strategieën en visies. Het raadsprogramma is duidelijk en leidend.

Duurzaamheid en klimaat horen thuis in het rijtje veiligheid, gezondheid en milieu. Alle activiteiten van gemeentelijke en ingehuurde diensten moeten voldoen aan hoge normen voor duurzaamheid en klimaat en dit zou ook moeten gelden voor alle activiteiten van ondernemers en burgers, waar de gemeente invloed op heeft. Door alle ambtenaren, burgers en bedrijven te betrekken kan een uitstekend pakket met klimaatmaatregelen ontstaan.

GroenLinks, PvdA, SP en D66 stellen voor om met de gemeenteraad in gesprek te gaan en het raadsprogramma op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en klimaat aan te passen. Dit kan het beste plaatsvinden zodra er overeenstemming is over Klimaatakkoord. Evenals landelijk, is ook lokaal een breed politiek draagvlak nodig voor het klimaat. De tijd van achteroverleunen is voorbij!