Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Bijdrage fractie D66 Castricum bij Begroting 2020

Voorzitter,

 

Inleiding

D66 staat voor een open en transparante bestuurscultuur, met ruimte voor debat, inspraak en participatie, resulterend in zorgvuldige besluiten en brede afweging. Met deze uitgangspunten hadden wij vorig jaar grote zorgen en zeker op het gebied van participatie kan het zeker nog beter. Dit ondanks de regels die hieraan gewijd zijn in het raadsprogramma en de goede bedoelingen van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing.

 

Gelukkig constateren we dat er wel een proces op gang is gebracht om aan de open en transparante bestuurscultuur meer inhoud te geven. Daarbij is een duidelijkere rolverdeling tussen raad en college noodzakelijk.

 

We staan positief tegen deze ontwikkeling, maar er moeten nog stappen gezet worden. Zo zien we graag meer duidelijkheid over de status van de woontafel en wachten we nog steeds op een helder beleidskader op het gebied van participatie. Ook ten aanzien van belangrijke thema’s als volkshuisvesting, duurzaamheid, het sociaal domein en financiën is nog werk aan de winkel.

 

Volkshuisvesting

Nog steeds komen starters en huishoudens die minder te besteden hebben niet aan de bak op de Castricumse woningmarkt. Ondanks prioritering door de raad komt de productie van sociale huurwoningen niet tot stand. Het college laat het zover komen dat door de raad met behulp van moties en amendementen duidelijk richting gegeven moet worden, zoals recent bij de besluitvorming over het ruimtelijk kader Zanderzij-Zuid.  Onze fractie spreekt de hoop uit dat het college de signalen van de raad nu eindelijk oppakt en daadwerkelijk gaat werken aan de productie van sociale huurwoningen. Vaak horen we dat projecten niet haalbaar zijn als er voldoende sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden; of het nu gaat om de TNT-locatie, de Corso-locatie, jachthaven Laamens, locatie Wim Van Vliet aan het Raadhuisplein of Zanderij-Zuid. Aan deze krokodillentranen van grondeigenaren en projectontwikkelaars heeft onze fractie geen boodschap.

 

Duurzaamheid
Castricum maakt voortgang op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en klimaat, maar het zou wel een flink onsje meer mogen. Er zijn stappen gezet, maar daadkracht, overtuiging en vooral creativiteit kunnen beter. Dat is de mening van D66. In het raadsprogramma van 2018 is duurzaamheid opgenomen als een van de speerpunten. Laten we het dan ook behandelen als speerpunt.

 

 

 

Sociaal domein

In het Sociaal Domein is nog steeds sprake van veel veranderingen en ontwikkelingen. Er is al het nodige bereikt. Bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening, beschut werk en een meer integrale werkwijze van de sociale teams.

 

Op diverse terreinen moeten echt nog flink meters gemaakt worden! Bijvoorbeeld op het gebied van inburgering. Daar mikt het college op de taaleis, maar wat ons betreft moet er vanaf dag één nadruk liggen op werk, werk, werk en samenleven! Ook actualisatie van het minimabeleid blijft te lang op de plank liggen. Iedere inwoner moet mee kunnen doen in onze samenleving en met name kinderen mogen niet in armoede leven.

 

Het komend jaar staat ook de nieuwe aanbesteding van de schoonmaakondersteuning op stapel. Wat ons betreft moet er zeker geleerd worden van de vorige aanbesteding. Een goede prijs- kwaliteitsverhouding van de dienstverlening en de keuzevrijheid van de inwoner staan bij ons hoog op de agenda.

 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling 2019 tot onze grote spijt de reserve Wmo en Jeugdtaken flink naar beneden geschroefd. Door D66 is toen gevraagd om duidelijkheid te geven over de minimale hoogte van deze reserve in relatie tot mogelijke risico’s nu en in de nabije toekomst. Het college heeft hier nog niet aan voldaan. Wij verzoeken het college met klem om op korte termijn met een goed onderbouwd inzicht te komen.

 

Financiën

We constateren dat het college in deze begroting veel ruimte heeft gecreëerd door, weliswaar toegestaan, kosten naar de toekomst te verplaatsen. Tegelijkertijd wordt de reserve Wmo en Jeugdtaken voor algemene doeleinden gebruikt. Dit baart ons grote zorgen en deze reserve is daar niet voor bedoeld! In 2020 zien we een aantal financiële risico’s op ons afkomen, zoals de nieuwe arbeidsmarktwet (Wab) en de zorg zoals hiervoor al aangegeven.

Met de huidige begroting zal de solvabiliteitsratio dalen en op de signaleringswaarde van 20% uit komen. Een onvermijdelijke tegenvaller zorgt er dan voor dat de gemeente Castricum onder deze grens komt. Strak financieel beleid is voor D66 dan ook essentieel.

Voorzitter wij willen toch niet dat wij, net als een aantal andere gemeenten in het land, flink moeten gaan bezuinigen bijv. op de bibliotheek of dat essentiële basisvoorzieningen omvallen als we deze niet meer financieel kunnen faciliteren.

 

De hoge kosten van de werkorganisatie baren ons zorgen, maar we zijn verheugd over een aantal positieve ontwikkelingen bij de BUCH. Zo constateren we dat het ziekteverzuim is gedaald en zijn we blij met de betrokken en deskundige ondersteuning van het bestuur door de ambtelijke organisatie.

 

Dank u voorzitter

 

Castricum, 31 oktober 2019

 

De D66-fractie:

Mariska El Ouni

Harold Ebels

Ivor Balke

Evert Castelein