Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 november 2020

Bijdrage D66 fractie begroting 2021

Donderdag bij de behandeling van de begroting 2021 werd door Mariska de volgende bijdrage vanuit de fractie van D66 Castricum voorgelezen:

Voorzitter,

Inleiding/corona

We willen beginnen met een positieve noot: ondanks de bijzondere tijd waarin we leven zijn we als raad goed in staat gebleken het politieke proces voort te zetten. Dankzij de vooruitstrevende inzet van onze griffie en de inzet van online vergaderen hebben we gewoon kunnen overleggen, debatteren en besluiten kunnen nemen. Natuurlijk laat Covid-19 zijn sporen na op de inwoners en ondernemers in Castricum en ook volgend jaar zal het virus nog niet overwonnen zijn. Helaas zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de portemonnee van de gemeente Castricum nog niet duidelijk. Wat is de balans van de extra uitgaven en de extra bijdragen van het rijk? Het college heeft zeer voortvarend 17 beheersmaatregelen aangekondigd, waarover – helaas – in het geheel geen vooroverleg met de raad is geweest.

Wonen en verkeer

Ten aanzien van het ruimtelijke domein, waarbij de thema’s volkshuisvesting en verkeer van groot belang zijn, constateren we als rode draad onvoldoende procesregie van de zijde van het college.

Allereerst is dat aan de orde bij het dossier Flexwonen: zonder eerst een kaderstelling op te halen bij de raad is het college van start gegaan, waarna het proces in Akersloot en Castricum chaotisch is verlopen. Locaties in Akersloot werden, na een volksopstand, snel doorgestreept en met de inderhaast opgerichte belangengroep werd een alternatief onderzoekspad ingezet. In Castricum, daarentegen, wordt de beoogde locatie te vuur en te zwaard verdedigd, waarbij en passant de ondernemers van de Castricummer Werf buiten spel gezet zijn.  De verstandhouding tussen het college en ondernemers is inmiddels tot het nulpunt gedaald. De fractie van D66 bepleit ten aanzien van dit soort complexe dossiers een meer zorgvuldige procesregie, waarbij de stappen kleiner zijn en de raad in z’n kaderstellende rol wordt erkend.

Dit advies kan naadloos doorgezet worden naar het dossier Beverwijkerstraatweg. Ook hier zien we dat de multi-interpretabele bestuursopdracht om te komen tot een Integraal Verkeersplan (IVP) door het college eigenstandig vertaald is naar een set van drie te onderzoeken varianten, waarbij een belangrijke, en bovendien de meest betaalbare variant – namelijk die van de Fietsersbond – niet is meegenomen. Via een motie moet dat alsnog bewerkstelligd worden. Wederom een voorbeeld van onvoldoende sensitiviteit van de zijde van de verantwoordelijke wethouder.

Onze conclusie: bestuurlijke daadkracht is mooi, maar wanneer dat het karakter aanneemt van solitair en richtingloos opereren dan werkt dat averechts en komt de voortgang juist in het gedrang.

Sociaal domein

Het sociaal domein is sterk in beweging. Bij de jeugdzorg plus is, naast feiten, ook sprake van o.a. een hoop emotie en ongefundeerde verdenkingen zonder wederhoor van betrokken partijen. Geen kind of ouder zit hierop te wachten. In de Wmo moet o.a. binnenkort een besluit genomen worden over de doorontwikkelingen van het beschermd wonen en in juli 2021 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nieuwe inburgeringswet.

Er zijn grote tekorten in de Wmo en Jeugdzorg. Op basis van twee rapporten heeft het college 17 beheersmaatregelen voor de korte termijn opgesteld. De maatregelen zijn met name vanuit een financieel perspectief belicht (zo groot mogelijke financiële besparingen binnen halen in een zo kort mogelijk tijdsbestek). De grote gevolgen voor onze inwoners worden echter aanzienlijk minder belicht.  Het sociale gezicht van Castricum en alle inwoners doen mee, heeft hierdoor op z’n minst een flinke deuk opgelopen. Daarnaast komt uit een aantal maatregelen een schrikbarend beeld naar voren: in de afgelopen jaren hebben verschillende colleges flinke steken laten vallen o.a. op het gebied van indicaties Wmo voorzieningen (deze zijn in een flink aantal gevallen zelfs 10 tot 18 jaar geleden verstrekt zonder dat daarna gekeken is of de zorg nog past), contractmanagement binnen de BUCH op het sociaal domein  wordt nu minimaal uitgevoerd binnen de mogelijkheden van de beschikbare capaciteit en het toezicht Wmo en Jeugdzorg is binnen de gemeente nog niet goed geborgd, terwijl dit al een wettelijke taak is sinds april 2015.

Er is dus wel degelijk een kans aanwezig dat een gedeelte van het huidige tekort te voorkomen was geweest!

Wij hebben samen met een aantal andere fracties een flink aantal moties ingediend m.b.t. de 17 beheersmaatregelen.

Het college zet in op eigen regie en kracht, zelfredzaamheid en zo licht mogelijke ondersteuning. Op zich is eigen regie en kracht en zelfredzaamheid goed, echter de balans slaat wat ons betreft flink door, niet iedere inwoner is hiertoe nl. in staat. Uit de recente cliënttevredenheidsonderzoeken blijkt o.a. dat inwoners aangeven dat zij juist door ondersteuning beter in staat zijn om dingen te doen en dat de kwaliteit van hun leven hierdoor verbetert.

 

Klimaat

We vinden het zeer belangrijk dat er op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid snel stappen gemaakt gaan worden en de acties en ambities in de RES zijn een goede aanzet hiertoe. Belangrijk is ook dat het een breed gedragen document is, omdat er veel mensen en organisaties aan meegewerkt hebben. Maar wat D66 betreft is de ambitie wel onvoldoende.

Conclusie

We gaan ervan uit dat we in 2021 de crisis achter ons kunnen laten, er duidelijkheid is over de financiële positie van de gemeente, dat we de voorzichtigheid kunnen laten varen en dat we op progressieve wijze het bestuur van de gemeente op kunnen pakken.

 

Dank u voorzitter.

Castricum, 5 november 2020

De D66-fractie:

Mariska El Ouni

Harold Ebels

Ivor Balke

Evert Castelein