Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten Kieskompas

Met behulp van het Kieskompas kunnen Castricummers die nog twijfelen op welke partij ze gaan stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen bepalen welke partij het dichtst bij hun eigen overtuiging en standpunten staat. Elke partij heeft gereageerd op 29 stellingen. Er zijn alleen stellingen gekozen waarover partijen onderling van mening verschillen. Zo zijn alle partijen het erover eens dat er een nieuw zwembad moet komen en dat het Corso Theater behouden zou moeten blijven voor Castricum. Hieronder vindt u de stellingname en de onderbouwing (meestal rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma) van D66 op elke stelling.

Er mag gebouwd worden in buitengebied         

Mee eens

D66 wil in ieder geval de groene ruimte tussen de woonkernen groen houden. Liever inbreiden dan uitbreiden.

Om bouwprojecten sneller af te werken, mag inspraak van inwoners beperkt worden

Helemaal niet mee eens

Een gemeenschap kan slechts robuust blijven, als zij erin slaagt de leden betrokken te houden. Vooral burgers die direct belang hebben bij de bepaalde besluiten, moeten in de gelegenheid worden gesteld mee te praten over de wijze van uitvoering. De Omgevingswet biedt namelijk grote mogelijkheden om veel samen met inwoners aan plannen te werken of plannen over te laten aan de inwoners.

Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) moeten voorrang krijgen op sociale huurwoningen  

Mee eens

Net zoals elke andere gemeente moet ook Castricum jaarlijks een bepaald aantal statushouders woonruimte bieden. In de bouwplannen wordt daar terecht rekening mee gehouden, zodat er geen langere wachttijden ontstaan.

Er moeten meer huurwoningen in de vrije sector gebouwd worden, ook al kunnen hierdoor minder sociale huurwoningen gebouwd worden           

Niet mee eens

D66 bouwt niet voor specifieke doelgroepen. Een betaalbare en makkelijk toegankelijke woning kan door jongeren, ouderen, mindervaliden of anderen worden bewoond. Bij nieuwbouwprojecten moet niet alleen de financiële opbrengst doorslaggevend zijn, maar vooral de kwaliteit van nieuwe woningen. D66 ziet in dat er dan ook soms hoger gebouwd moet worden om voldoende woningen op de schaars beschikbare grond te kunnen realiseren. D66 blijft voortdurend op zoek en in overleg met inwoners, corporaties en ontwikkelaars naar vormen om de woonvoorraad betaalbaar te houden.

Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd      

Niet mee eens

D66 sluit zich aan bij het (de laatste tijd uitgewerkte) idee dat de overheid bijdraagt aan de bekostiging van culturele en sportieve activiteiten als deze bijdragen aan doelen waarvan we vinden dat de overheid daar enige verantwoordelijkheid voor heeft.

Castricum moet zo snel mogelijk klimaatneutraal worden, ook als dat leidt tot hogere belastingen

Mee eens

Als groene gemeente wil Castricum vooroplopen in de energietransitie. Ondanks uitstekende initiatieven van onder andere CALorie lopen wij nu nog achter in Nederland, terwijl Nederland achter loopt in Europa. D66 wil daarom de Energie Transitie in Castricum drastisch versnellen. Nederlandse wetgeving wordt verwacht om de fossiele CO2-uitstoot te verminderen met respectievelijk 50% en 90% van het 1990-niveau in respectievelijk 2030 en 2050. Dat vergt maatregelen die het voorstellingsvermogen nu nog tarten. D66 wil niet dat er bij tegenwind of ambitieuze plannen uit gemakzucht een oplossing gezocht wordt in verhoging van de lasten. D66 is in principe tegen het verhogen van de gemeentelijke belastingen (waaronder de OZB), anders dan voor inflatiecorrectie of het kostendekkend houden van specifieke diensten.

De gemeente Castricum mag geen gezonde bomen kappen

Mee eens

Bij de begrotingsbehandeling is met steun van D66 besloten dat Castricum deelneemt aan Operatie Steenbreek (http://www.operatiesteenbreek.nl). Daarbij wordt uitgegaan dat ‘elke boom in meer of mindere mate bijdraagt aan sfeerbepaling, economische stimulering, bevordering biodiversiteit en ecologisch evenwicht, bevordering volksgezondheid en het terugdringen van klimaatproblemen’.

In de gemeente Castricum mogen geen windmolens op land komen    

Mee eens

Als groene gemeente wil Castricum vooroplopen in de energietransitie. Ondanks uitstekende initiatieven van onder andere CALorie lopen wij nu nog achter in Nederland, terwijl Nederland achter loopt in Europa. D66 wil daarom de Energie Transitie in Castricum drastisch versnellen. Nederlandse wetgeving wordt verwacht om de fossiele CO2-uitstoot te verminderen met respectievelijk 50% en 90% van het 1990-niveau in respectievelijk 2030 en 2050. Dat vergt maatregelen die het voorstellingsvermogen nu nog tarten. Doelstelling voor ons Castricummers wordt dan om het aantal zonnepanelen uit te breiden naar 100.000 (25 MW) in 2023, 200.000 (50 MW) in 2030, en 300.000 (75 MW) in 2050. Zonnepanelen op woningen, gebouwen, bedrijven en parkeerplaatsen in de bebouwde kom, op grote stallen, bedrijven en zonneweiden in het buitengebied, dat al verdient door de gemeente gestimuleerd te worden. Maar zonnepanelen alléén zijn niet voldoende voor onze ambitieuze doelstellingen. Naar evenredigheid zouden in onze gemeente voorts een aantal windmolens moeten worden gebouwd. Wij zien echter niet goed in waar er plaats voor zou zijn. Wij voelen daarom veel mee voor de ontwikkeling van de geothermische energie. Refererend aan lokale en provinciale 21 initiatieven, dient de haalbaarheid van geothermische stadsverwarming verder onderzocht te worden.

Mensen die hun huis willen isoleren, moeten subsidie krijgen van de gemeente           

Helemaal mee eens

Naast subsidiëring van demonstratieprojecten van isolatie, moet de gemeente dit ook doen voor warmtepompen in bestaande woningen en gebouwen. Als eerste stap kan al veel winst worden behaald in maatregelen om energie te besparen. Van dergelijke maatregelen wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt. D66 is voorstander van een campagne om burgers hierover breed te informeren.

Om overlast tegen te gaan, moeten de regels voor evenementen op het strand strenger worden

Mee eens

De Stranden van Bakkum en Castricum zijn nog echte natuurstranden. Na zonsondergang zou het daar weer rustig moeten zijn. Om die reden wijzen wij verdere permanente bebouwing van het strand af, net als de verhuur van strandhuisjes via AirBnB. We ondersteunen de uitgangspunten van CaanZee, dus toeristische ontwikkeling met respect voor mens en natuur.

Startende ondernemers hoeven 4 jaar lang geen lokale belastingen te betalen              

Mee eens

Ondernemers zijn er in allerlei soorten en maten. Allemaal hebben ze echter gemeen dat ze risico nemen, economische groei opwekken en banen creëren. Hoe meer ondernemers slagen, hoe meer werk er is. D66 zet zich in om die slagingskans te vergroten, als het verminderen of tijdelijk vrijstellen van lokale belastingen daarbij kan helpen is D66 daar voorstander van.

De hondenbelasting moet afgeschaft worden, ook al is hierdoor minder geld om in de openbare ruimte te investeren

Niet mee eens

Mede door onze participatie in het College van B&W sinds 2010 is de financiële situatie van onze gemeente thans op orde. Maar Castricum is beslist geen Luilekkerland. Nu voorzichtig meer kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld duurzaamheid, cultuur en/of het sociale domein, moeten we blijven oppassen dat we toekomstige generaties niet met een schuld opzadelen.

Er moeten meer openbare speelplaatsen gebouwd worden     

Helemaal mee eens

Omdat we in de gemeente alleen binnen de dorpen willen bouwen,komt de ruimte voor de jeugd om te spelen en af te spreken onder druk te staan. Dat is niet goed. Daarom stelt D66 voor om bij planvorming voor wonen altijd een apart plan te maken voor spelen. Het aantal pannaveldjes moet worden uitgebreid.

In de gemeente Castricum zijn voldoende voorzieningen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar

Helemaal niet mee eens

Er zijn 8000 jongeren in Castricum woonachtig. Daar komen in de periode van april-oktober nog die van de campings bij. Ook zijn er de scholieren uit de omliggende gemeenten die in de tussenuren blijven plakken in de omgeving van de school. Ons uitgangspunt is de jongeren de ruimte te geven die zij zelf zoeken. Soms is dat een hangplek. D66 is voor uitbreiding en verbetering. Om overlast (zwerfafval, geluidsoverlast, baldadigheid) te voorkomen moeten jongerenwerkers actief optrekken.

De gemeente moet inwoners verplichten alle soorten afval te scheiden            

Helemaal mee eens

D66 wil het hergebruik van grondstoffen en producten optimaliseren. Uit de proef 100-100-100 is gebleken dat het mogelijk is om de afval in de gemeente voor meer dan 90% om te zetten in recyclebare stromen. D66 wil de bevindingen uit deze proef snel benutten in de praktijk. Dit vraagt een omslag in denken over afval.

Er moeten meer losloopgebieden voor honden komen, zodat in de rest van de gemeente beter gecontroleerd kan worden op loslopende honden           

Mee eens

Niet alleen hebben we als mens verantwoordelijkheid om voor de natuur en onze leefomgeving te zorgen, ook waken we over het welzijn van dieren. Honden hebben plekken nodig waar ze vrij los kunnen lopen. Op dit moment zijn er volgens D66 te weinig plekken waar dat kan. Alleen in de kern Castricum is een hondenlosloopgebied, in de andere kernen is er géén voorziening om honden los te laten lopen. Voor D66 is het belangrijk dat deze voorzieningen worden uitgebreid. Het maakt het makkelijker voor hondeneigenaren om een hondenlosloopgebied te bereiken. Daardoor zal het aantal loslopende honden in gebieden waar dat gevaarlijke situaties kan opleveren ook zeker verminderen.

De gemeente mag inwoners financieel ondersteunen zodat ze zelf voor groenonderhoud kunnen zorgen

Mee eens

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, dat is één van onze kernwaarden. Als er een goed initiatief is waarbij een buurt een stuk openbaar groen wil gebruiken kan dat nu al. Met goede afspraken kan er zelfs een deel van het reguliere budget voor groenonderhoud verstrekt worden aan de initiatiefnemers.

In de gemeente Castricum moet meer cameratoezicht komen 

Helemaal niet mee eens

De statistieken wijzen uit: Castricum is een veilige gemeente en wordt steeds veiliger. De laatste vier jaar is het aantal misdrijven met ruim 28 procent gedaald (bron: waarstaatjegemeente.nl). Er is wel een grote kloof tussen subjectieve en objectieve veiligheidsbeleving. Objectief gezien is er geen groot probleem. En cameratoezicht houdt veelplegers of risicojongeren niet echt tegen (Bron: Regioplan Beleidsonderzoek). Dat betekent dat meer cameratoezicht niet zal leiden tot een nog veiligere gemeente. Daar zijn we, mede gelet op de privacy, als D66 dus tegen. Steeds meer gemeenten, zoals Amsterdam, reduceren het cameratoezicht al.

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

Helemaal niet mee eens

D66 wil experimenteren met minder regels en verplichtingen en meer ruimte voor mensen in de bijstand om, met behoud van uitkering, op eigen initiatief aan werk te komen of een eigen bedrijf te starten. Onze inwoners moeten zo goed en snel mogelijk weer volledig mee kunnen doen in de samenleving.

Iedereen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon moet recht hebben op extra financiële steun van de gemeente             

Helemaal mee eens

Armoede – zeker langdurige – is op vele vlakken slecht voor de betroffenen, niet in het laatst voor de gezondheid. Van een welvarende gemeente als Castricum mag worden verwacht dat deze het door het Rijk overgedragen geld ruimhartig voor dit doel wordt ingezet. Om een Verloren Generatie te voorkomen zal D66 binnen het minimabeleid extra prioriteit geven aan het probleem van kinderarmoede. Hierbij is een integrale aanpak, uitgaande van één plan per gezin van essentieel belang.

De gemeente moet investeren in het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, ook al moet daarvoor de lokale belasting omhoog

Mee eens

Eenzaamheid bij ouderen is een groot en groeiend probleem waar D66 aandacht voor vraagt. Nu de crisis achter de rug is, ontstaat ruimte voor extra aandacht voor diegenen die daar nog niet de vruchten van plukken. Iedereen moet mee (kunnen) doen in onze samenleving. Voor D66 is daarbij de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen het uitgangspunt. Soms hebben mensen daarbij ondersteuning nodig. Het is dus belangrijk dat geld niet in álles het leidend motief is.

Werkzoekenden boven de 55 jaar worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht  

Mee eens

D66 wil experimenteren met minder regels en verplichtingen en meer ruimte voor mensen in de bijstand om, met behoud van uitkering, op eigen initiatief aan werk te komen of een eigen bedrijf te starten. Onze inwoners moeten zo goed en snel mogelijk weer volledig mee kunnen doen in de samenleving.

Alle woonwijken in de gemeente moeten ingericht zodat niet harder gereden kan worden dan 30km/u     

Helemaal niet mee eens

Verkeer is maatwerk. We willen een gemeente waar automobilisten, fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen, bij voorkeur gescheiden van elkaar. In 30-kilometer-zones worden snel- en langzaamverkeer niet van elkaar gescheiden. Dat kan in sommige gevallen goed werken, maar op drukkere routes, waaronder busroutes is een andere wegindeling veiliger voor alle verkeersdeelnemers. Daar waar snel- en langzaamverkeer niet van elkaar kan worden gescheiden zou de veiligheid verder kunnen worden bevorderd door snelheidsbeperkende maatregelen of door verkeersonveilige situaties opnieuw in te richten. D66 vindt het belangrijk dat omwonenden al in een vroeg stadium bij herinrichtingsplannen worden betrokken.

De gemeente moet meebetalen aan een tunnel onder het spoor          

Helemaal niet mee eens

In de afgelopen jaren is er veel gepraat over een tunnel voor auto’s onder het spoor bij de Beverwijkerstraatweg, maar bleek de financiering een sprong te diep. Ter wille van de stationsomgeving als visitekaartje van Castricum heeft D66 daarentegen eerder al gepleit voor een verlaagd spoortraject en een verdiept station. Naarmate openbaar vervoer in de metropool Randstad steeds relevanter wordt gevonden, verschuift onze lokale bottleneck ook steeds meer naar breder bestuurlijk perspectief.

Autoparkeerplaatsen mogen wijken voor fietsenstallingen       

Mee eens

Met het toenemende aantal elektrische fietsen en het toenemende aantal fietskilometers is het noodzakelijk om een goede fietsinfrastructuur te hebben. Op die manier kan fietsgebruik een logisch alternatief  voor de auto worden. Niet alleen op korte afstanden, maar ook op langere: voor woonwerk -, boodschappen – en recreatief verkeer. Daarvoor zijn veilige, goed berijdbare fietspaden nodig die snelle verbinding vormen binnen de kernen, tussen de kernen en aansluiten op een goed regionaal fietsnetwerk. Ook fietsparkeren, oplaadplaatsen en bewegwijzering moeten op orde zijn.

Bij projecten met grote gevolgen voor inwoners moet de gemeente een referendum organiseren

Niet mee eens

In de referendumverordening van de gemeente is geregeld dat referenda kunnen worden aangevraagd door de inwoners van Castricum. D66 vindt dat dat zo moet blijven: het initiatief voor een referendum ligt bij de inwoners en niet bij de gemeente.

De gemeente Castricum moet fuseren met een of meerdere gemeenten           

Mee eens

Wat lokaal kán moet lokaal blijven, waar regionaal een betere uitkomst levert, verdient dat de voorkeur. In tal van opzichten is een gemeente van om en nabij 100.000 inwoners optimaal. D66 Castricum is daarom blij met de samenwerking met onze drie soortgelijke buurgemeenten in BUCH. Hoewel voorstander om de ambtelijke fusie door te trekken tot een bestuurlijke eenwording, zijn we waakzaam voor verbreding van de kloof tussen politiek en burger. Dit geldt ook voor het democratische gehalte van de vele Gemeenschappelijke Regelingen waar Castricum aan deelneemt.

Alle politieke en religieuze uitingen moeten verboden worden bij gemeentelijke ambtenaren die in contact komen met inwoners      

Neutraal

Voor D66 staat de scheiding tussen kerk en staat als een paal boven water.  Daarbij hecht D66 waarde aan de vrijheid van godsdienst: zoals iedereen het recht heeft zichzelf te kunnen zijn, heeft iedereen het recht zijn of haar religie te kunnen belijden op de manier waarop hij of zij dat wil. Daarbij ligt voor D66 de grens wanneer hiermee de vrijheid van anderen beperkt wordt. Zoals mensen vrij zijn in het belijden van hun religie, zijn zij ook vrij in het aanpassen van hun kleding hierop. Wel vindt D66 dat er eisen aan gesteld mogen geworden. Zo kan voor specifieke beroepen bepaalde kleding worden voorgeschreven omwille van hygiëne, veiligheid en neutraliteit die een bepaalde functie moet uitstralen.

Verkrijgen van vergunningen voor evenementen moet eenvoudiger worden, ook al kan de gemeente de veiligheid dan minder garanderen            

Niet mee eens

Een gemeente moet het zijn inwoners en ondernemers zo gemakkelijk mogelijk maken. Vergunningverlening voor evenementen zou eenvoudiger moeten kunnen. Voor ondersteuning van de cultuur gelden voor D66 de volgende aanbevelingen: ondersteuning voor participatie door jongeren, ondersteuning bij evenementen en projecten met uitstraling (festivals, huiskamerconcerten etc) en ondersteuning voor deskundigheidsbevordering van bestuurders. De veiligheid is echter een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Er zijn helaas voorbeelden van onzorgvuldige vergunningverlening, zoals bij het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen, met heel ernstige gevolgen die voorkomen hadden kunnen worden. Het stimuleren van evenementen moet, maar zeker niet ten koste van de veiligheid van de deelnemers.

Download hier ons verkiezingsprogramma

Laatst gewijzigd op 22 november 2018